Keresés
Close this search box.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

(érvényes 2010. november 1-től)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) a TÖMASU Közhasznú Nonprofit Kft. Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 2/a., cégjegyzékszám: 01-09-946485, a továbbiakban „Megbízott”) által értékesített nyomtatott kiadványokban és azok mellékleteiben (továbbiakban „Kiadvány”) hirdetőkre vonatkozik.

A Megbízott által képviselt Kiadványokban megjelenő hirdetéseinek hirdető vagy ügynökség (a továbbiakban „Megbízó”) általi megrendelése egyben a Megbízott Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a megjelenésre vonatkozó egyedi szerződést jelenti. Jelen ÁSZF mindaddig érvényben van, amíg Megbízott annak változásairól partnereit írásban nem értesíti vagy az aktuális ÁSZF-et Megbízott weboldalán (http://www.tomasu.hu) nem teszi közzé.

I. Általános rendelkezések
1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a hirdetési felületeket saját és egyéb reklámlehetőséget biztosító médiumokkal megkötött szerződés alapján biztosítja a megrendelt hirdetés megjelenését megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében. Megbízott fenntartja magának a médium portfoliójának változtatási jogát.
2. Az elhelyezett reklám jogszabályt, szakmai szabályt, etikai és esztétikai normát és a jelen ÁSZF-et nem sértheti.
3. Megbízott lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani az elhelyezést, ha a Megbízó nem tartja be a jelen ÁSZF alapján Megbízottal kötött szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve ha a felület lekötése nem a hirdetés pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, és ha Megbízott a hirdetés pontos ismeretében megállapítja, hogy az a jelen ÁSZF-be ütközik.
4. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással -az anyagi következményeket vállalva- kéri valamely hirdetés elhelyezésének felfüggesztését vagy megszüntetését, Megbízott köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megbízót. A Megbízó köteles 24 órán belül írásban nyilatkozni a kért felfüggesztés vagy megszüntetés teljesíthetőségéről. Ha a Megbízó továbbra is kéri a hirdetés elhelyezését, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján Megbízott dönthet a reklám elhelyezéséről.
5. Megbízó felel a Kiadványokban általa megjelenő hirdetések tartalmának valódiságáért és szavatol azért, hogy a Megbízott részére, közzététel céljából átadott anyag tartalma megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek jogszabályban meghatározott jogait nem sérti. Megbízott jogosult a közzétételt megtagadni vagy felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut, hogy az anyag tartalma jogszabálysértő. A Megbízó, mint reklámozó felel a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vagy bármely más hatóságnak az online hirdetéssel összefüggésben. Az esetleges eljárások során Megbízottra rótt bírságot illetve az őt ért kárt a Megbízó köteles maradéktalanul megtéríteni. A Megbízó a hirdetésekre vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.
6. Megbízót teljeskörű felelősség terheli, amennyiben a hirdetendő termékek külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékek körébe tartoznak. Ezen termékek esetében Megbízó köteles a jogszabály által előírt tanúsítványokat beszerezni a hirdetőtől.

II. Megrendelés
1. A Megbízott a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármely nemű módosítását kizárólag írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) fogadja el. A foglalás az írásos, cégszerű aláírással ellátott megrendelő lap Megbízotthoz való beérkezéséig nem számít megrendelésnek
2. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell:
– a Megbízó nevét illetve médiaügynökségtől („Médiaügynökség”) érkező megrendelés esetén a hirdető ügyfél nevét,
– a Megbízó címét, telefon- és faxszámát
– a Megbízó adó- és bankszámlaszámát

– a Megbízó számlázási címét, ha eltér a Megbízó címétől
– a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó személy nevét, e-mail és telefonos elérhetőségét
– a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást és a megrendelt hirdetés pontos helyét, idejét, méretét
– a kreatívok leadási határidejét
– valamint a megbízási díj fizetésének módját és fizetési határidejét.
3. Amennyiben a megrendelés Médiaügynökségtől érkezik és a Médiaügynökség írásos megrendelése nem tartalmazza azonosítható módon az ügyfél nevét, címét és a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, akkor a Megbízott további jogkövetkezmény nélkül jogosult a megrendelést visszautasítani.
4. A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést hosszabb időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a Megbízott a megrendelés egy részét már teljesítette.
5. Ha a Megbízott a megrendelést elfogadta és visszaigazolta, úgy a szerződést a Megbízó és Megbízott között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni. A Megbízott a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt és visszaigazolt reklámfelületen a megrendelésben és a visszaigazolásban meghatározottak szerint biztosítja a Megbízó részére a hirdetés megjelenését.
6. A hirdetés kreatív anyagát a Megbízó köteles a Megrendelőben meghatározott paraméterek szerint meghatározott határideig és minőségben Megbízott számára átadni. Megbízott nem felel a megrendelés teljesítésének elmaradásáért, ha a Megbízó a hirdetés anyagát nem a fentiek szerinti időben vagy nem megfelelő technikai minőségben adja át. A Megbízó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad.
7. A nyomdakész formában megküldött hirdetéshez a Megbízott minden esetben proofot kér. Amennyiben a Megrendelő nem küld proofot, a színhibából eredő reklamációt a Kiadó nem fogadja el. Mellékletek, behúzások és beragasztások esetén a megrendeléshez minden esetben mintát kell biztosítani.
8. A Megbízott az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat (pl. költségek) a Megbízóra hárítja.
9. Az olyan sajtóhibák, amelyek a Megbízott mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem indokolnak a Megbízottal szemben semmilyen kártérítési igényt.
10. Társadalmi célú reklámnak (TCR) az egészségnevelési, tudományos, ismeretterjesztő, állampolgári, kulturális célú illetve az állampolgárok széles körének igényeit szolgáló tájékoztatás/hirdetés minősül, amely nem közérdekű közlemény. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy egy reklámot TCR-nek minősítsen.
11. A hirdetési szerződésre az ajánlatban meghatározott árak és hirdetési díjkedvezmények az irányadók. A Megbízott a szerződésben csak Megbízó által megjelölt kedvezményeket tudja legfeljebb a hirdetés ellenértékének összegében a jogosultság esetén biztosítani. A kedvezmények mértékének nem vagy téves megjelölése a kedvezmények meg nem adását vonhatja maga után.

12. A megrendelőben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a Megbízott a mindenkori érvényes médiaajánlat alapján a Megbízóra hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.

III. A megrendelések módosítása és lemondása
1. A megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre adott megrendelés Megbízó általi visszavonása az alábbi lemondási díjfizetési feltételekkel lehetséges:

Megbízó kötelezettséget vállal a szerződésben megállapított megbízási díj teljes (net-net) összege alapján:

a hirdetés tervezett megjelenése előtt 30 nappal történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 10%-ának megfelelő megbízási díj,
a hirdetés tervezett megjelenése előtt 20 nappal történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 50%-ának megfelelő megbízási díj,
a hirdetés tervezett megjelenése előtt 10 nappal, illetve a hirdetés megjelenése után történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 100%-ának megfelelő megbízási díj fizetésére.

2. A megrendelés csak írásban módosítható vagy mondható le. Az ennek alapján érvényesített lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás az a nap, amikor az arról szóló értesítést 15:00 óráig a Megbízott e-mailen vagy faxon megkapta, és ezt a tényt, illetve a lemondás elfogadását visszaigazolta. Megrendelés módosítása e-mailen vagy faxon történhet.
3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt megrendelés átütemezése esetén az átütemezéssel érintett hirdetések visszaigazolt net-net értékének 5%-ának megfelelő felár fizetendő.
4. Megbízó tudomásul veszi, hogy ha a jelen ÁSZF-ben illetve a visszaigazolt megrendelőben meghatározott időpontokban a Megbízó nem bocsátja a Megbízott rendelkezésére a megállapított hirdetési anyagokat, és ezért Megbízott nem tudja időben elhelyezni a Megbízó hirdetését (például azért, mert a Megbízó nem juttatta el a szükséges kreatívokat a megfelelő formátumban, vagy későn juttatja el), ami a szerződés meghiúsulásához vezet, a Megbízott fenntartja a jogot a teljes (kedvezményekkel és jutalékokkal csökkentett, azaz net-net) díj kiszámlázására és behajtására. A hirdetéshez szükséges anyagok leadását követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megbízó viseli.
5. Megbízott nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címén a Megbízott nem vonható felelősségre).
6. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmazzon.
7. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a Megbízó megrendeléseit bármely időpontban visszautasítsa, amennyiben az adott megrendelés a hirdetési felületet biztosító partnerek Kiadványának arculatával, belső vagy egyéb szabályzataival vagy üzleti érdekeivel összeférhetetlen.
8. Megbízott nem vállal garanciát a Megbízó felé a hirdetői konkurencia (több hasonló profilú termék, szolgáltatás vagy cég hirdetése egyazon kiadványban) kizárásáért.
9. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.
10. Bármelyik fél a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.

IV. Díjak, számlázás és fizetési feltételek
1. A megjelent hirdetések elszámolása listaárak alapján történik. A listaárak szerinti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A Megbízott a nála megrendelt hirdetések elhelyezési illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból mennyiségi engedményt adhat a Megbízónak, illetve amennyiben a Megbízó Média-ügynökség, akkor a Médiaügynökség ügyfelének a megrendelt mennyiség vagy elhelyezés függvényében.
2. A Megbízott fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a Megbízókat a listaár-módosítás érvénybe lépése előtt 15 nappal értesíti. A már megkötött hirdetési szerződéseket az esetleges árváltozások nem érintik.
3. Megbízottnak jogában áll a Megbízóval kötött szerződésekben a jelen ÁSZF-ben és a mindenkor érvényes listaárakban meghatározott engedményektől eltérő engedményt nyújtani a Megbízónak azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megbízónak az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.
4. Az egyedi hirdetési vagy a keretszerződésekben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a szerződő felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé. A Megbízó hozzájárul, hogy a megrendelt hirdetési kampány listaáras adatait a Megbízott a TNS Media Intelligence Adex kutatócég felé lejelentse.
5. A megjelent hirdetésekről a Megbízott a Megbízó nevére számlát állít ki a kiadvány megjelenésének napja szerinti teljesítési dátummal, amelyet a Megbízó részére eljuttat. A Megbízó vállalja a kiállított számla fizetési határidőn belüli kiegyenlítését.
6. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megjelent hirdetéssel, illetőleg a kapcsolódó számlával kapcsolatos reklamációra a számla kiállítását követő 8 napon belül van lehetősége.
7. A Megbízónak a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. Amennyiben erről a Megbízó nem nyilatkozik és a felek között nincs érvényes keretszerződés, mely e feltételt szabályozza, úgy a fizetési határidő kiállított számla ellenében a hirdetési kampány teljesítésétől számított 8 nap, amelyet átutalással teljesít a Megbízó.
8. Megbízó tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Megbízott a késedelemmel érintett időszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékkel számított késedelmi kamatot számíthat fel. Amennyiben a Megbízó két írásbeli (pl. e-mail vagy levél) fizetési felszólításra sem fizeti meg a hirdetési díjakat, a Megbízott egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a felek között érvényben lévő szerződést vagy ügynökségi keretszerződést. Ebben az esetben a Megbízó köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, azaz megfizetni a Megbízottnak a már megjelent hirdetések után járó díjakat késedelmi kamattal együtt.
9. Amennyiben a Megbízó a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, Megbízott jogosult -a késedelmi kamat felszámításán túlmenően- a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, illetőleg új megrendelés elfogadását megtagadni.
10. A Megbízó csak akkor jogosult a Megbízott felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Megbízott ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.

V. Egyebek
A keretszerződéseken, egyedi szerződéseken és megrendeléseken, megállapodásokon túlmenően, jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben foglaltak vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Megbízott és a Megbízó a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a Megbízott a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelöli ki.

A szerzőről

Szólj hozzá

Kapcsolódó bejegyzések

Scroll to Top